Copyright & Privacy

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, geluiden, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van Volkswagen AG en in licentie bij Pon’s Automobielhandel B.V. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Volkswagen AG.

Houd er rekening mee dat Volkswagen AG onbevoegd gebruik zal vervolgen.

Privacy statement Volkswagen Bedrijfswagens

Volkswagen Bedrijfswagens vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: “Volkswagen Bedrijfswagens” of “wij”), in Nederland exclusief vertegenwoordiger van Volkswagen AG, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. ("Pon") en maken onderdeel uit van de Pon groep. 

Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de “Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App”. Zie daarvoor https://www.vwbedrijfswagens.nl/mijnvwb/app-ps-20.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Volkswagen Bedrijfswagens beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens
Als je met Volkswagen Bedrijfswagens, een dealer of een servicepartner een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:
• naam en adres;
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
• geboortedatum;
• geslacht;
• klantnummer(s);
• jouw voorkeur voor dealer- of servicepartner;
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Volkswagen Bedrijfswagens in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
• chassisnummer en model van jouw voertuig;
• technische gegevens over jouw voertuig;
• het kenteken van jouw voertuig;
• onderhoudshistorie van jouw voertuig;
• eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten
Als je gebruik maakt van diensten van Volkswagen Bedrijfswagens of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
• gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander
  nummer;
• jouw communicatievoorkeuren en instellingen;
• gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over jou 
  opstellen aan de hand van jouw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee je een
   aankoop doet of dienst afneemt);
• surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit 
  privacy statement);
• klanttevredenheidsgegevens;
• gegevens over jouw gebruik van Customer Care.

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Volkswagen Bedrijfswagens hun persoonsgegevens verwerkt.

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen 
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van Volkswagen Bedrijfswagens of een derde
 
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Volkswagen Bedrijfswagens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie
  tussen de verantwoordelijke, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners,
  onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en
  logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het
  vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die
  van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende dealers of
  servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken
  of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices
  [grondslag: 2 of 5].
• Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te
  verbeteren [grondslag: 5].
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of
  5].
• Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de
  mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is
  aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te
  stemmen [grondslag: 5].
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag:
  5].
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de
  algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
• Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te
  kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met
  persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht
  [grondslag: 5]. 
• Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van
  relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van
  onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
• Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit
  doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af
  te stemmen [grondslag: 1 of 5].

7. Delen met derden
Volkswagen Bedrijfswagens deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:
• met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden
  [grondslag: 2];
• met geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Volkswagen
  Bedrijfswagens of Pon [grondslag: 1, 2 of 5];
• als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
  [grondslag: 3];
• als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of
  van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een
  gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook
  handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of
  5];
• Volkswagen Bedrijfswagens kan jouw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de
  Pon groep voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of vanwege gerechtvaardige
  bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice, en het
  analyseren van onze dienstverlening aan jou [grondslag: 5].
• met partijen die Volkswagen Bedrijfswagens assisteren in haar dienstverlening en geen
  verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
• voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een
  reorganisatie) [grondslag: 5].

Volkswagen Bedrijfswagens gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Volkswagen Bedrijfswagens.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Volkswagen Bedrijfswagens ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de de Europese Economische Ruimte, kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12).

8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als (i) jij klant bent bij Volkswagen Bedrijfswagens of interesse blijft tonen in de diensten van Volkswagen Bedrijfswagens, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. In kaart brengen websitebezoek
Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement (http://www.vwbedrijfswagens.nl/cookies).

10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. Volkswagen Bedrijfswagens zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw
  persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde
   belangen van Volkswagen Bedrijfswagens of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke
  omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Volkswagen Bedrijfswagens past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Volkswagen Bedrijfswagens heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:
Pon’s Automobielhandel B.V.
T.a.v: Volkswagen Bedrijfswagens Klantenservice
Antwoordnummer 6
3800 VB Amersfoort
Tel. 0800 – 555 7000
https://www.vwbedrijfswagens.nl/klantenservice

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Officer').

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn hieronder te raadplegen:
Privacy statement d.d. 7 maart 2017.
 
Dit statement is voor het laatst herzien op 28 mei 2018.